10
jul

SPREMNI ZA PRAĆENJE I IZVEŠTAVANJE


LABRIS obučio prvu grupu od čak 57 supervizora koji će u narednom periodu nadgledati i izveštavati o sprovođenju Vladine Strategije prevencije i zaštite od diskriminacije ali i budućeg Akcionog plana čije se usvajanje odavno očekuje.


Beograd, 09. jul 2014. -Čak 57 osoba predstavnica/ka sistema zdravstva, obrazovanja, socijalne politike, pravnika, LGBT osoba kao i članica/članova PFLAG-a i drugih LGBT organizacija prošlo je obuku koju je organizovao LABRIS sa ciljem efikasnog praćenja i izveštavanja o primeni Strategije prevencije i zaštite od diskriminacije za period od 2013. do 2018. godine koji je Vlada Republike Srbije usvojila, i odnosnog Akcionog Plana čije se usvajanje očekuje.


Dr Zorica Mršević, jedna od ekspertkinja koja je učestvovala u izradi Strategije prevencije i zaštite od diskriminacije za period od 2013. do 2018. godine i odnosnog Akcionog Plana, tim povodom kaže:„Već i samo saznanje da je takav dokument usvojila Vlada Republike Srbije je vrlo podsticajan i ohrabrujuć za LGBT osobe koje time dobijaju nedvosmislenu poruku da su u Srbiji prihvaćene. Štaviše, taj dokument daje dosta vrlo ozbiljnih garancija protiv diskriminacije u javnom životu, na radu, obrazovanju, sportu, zdravstvenoj zaštiti, ali i privatnom, porodičnom životu.

Koliko će sve njene odredbe biti realizovane i time uticati na promene u životu LGBT populacije zavisi umnogome od spremnosti države da ispoštuje svoje obaveze, jer vladina Strategija obavezuje sve institucije koje čine državu. Ali zavisi i od drugih aktera, pre svega organizacija za LGBT prava koje treba da ostvare monitoring njene primene, i dodatno ohrabre i podstaknu LGBT osobe da zahtevaju sve ono što Strategija sadrži. U tome će od velike pomoći biti Akcioni plan koji se očekuje da bude uskoro donet, a koji jasno definiše sve aktere, rokove i troškove realizacije mera predviđenih Strategijom. U krajnjem ishodu, na dobitku je srpsko društvo koje putem primene mera ove Strategije sigurno postaje jedno značajno manje diskriminativno društvo, spremno da prihvati drugost svojih sugrađanki i sugrađana.“


Strategija prevencije i zaštite od diskriminacije je usaglašen sistem mera, uslova i instrumenata javne politike koje Republika Srbija treba da sprovede radi sprečavanja odnosno smanjenja svih oblika i posebnih slučajeva diskriminacije, posebno prema određenim licima odnosno grupama lica s obzirom na njihovo lično svojstvo. Izdvojeno je devet osetljivih grupa na čiju zaštitu će posebno usmeriti pažnja, uključujući Rome i druge nacionalne manjine, LGBT, žene, decu, stare i osobe sa invaliditetom. Akcioni plan predviđa konkretne mere za poboljšanje njihovog položaja, od izmena propisa, preko informativnih kampanja do poboljšanja životnih uslova poput stanovanja. Predviđeno je i merenje rezultata, a očekuje se i jasan plan finansiranja mera.


Izrada okvira za praćenje i izveštavanje o primeni Strategije prevencije i zaštite od diskriminacije za period od 2013. do 2018. godine i odnosnog Akcionog Plana deo je projekata „Inicijativa za politički dijalog“, koji se izvodi u okviru programa Građansko društvo za budućnost koji finansira USAID, a sprovodi Institut za održive zajednice (ISC)


us aid isc
Ova publikacija/brošura/veb-sajt nastala je uz finansijsku pomoć Američke agencije za medjunarodni razvoj (USAID) preko Instituta za održive zajednice (ISC).
Izneti stavovi predstavljaju isključivo stavove autora i nužno ne predstavljaju stavove ISC-a, USAID-a ili Vlade SAD-a.