09
jun

Javni poziv za potpisivanje Deklaracije

Obaveštavamo vas da je LABRIS – organizacija za lezbejska ljudska prava pokrenula kampanju za podršku Deklaraciji o unapređenju položaja osoba drugačije seksualne orijentacije i/ili rodnog identiteta.


Zato vam ovom prilikom upućujemo


JAVNI POZIV


da svojim potpisom stanete zajedno sa nama i drugim relevantnim organizacijama civilnog društva, kao i pojedincima koji se zalažu za unapređenje ljudskih prava iza ovog dokumenta.


DEKLARACIJA


Pozivajući se na principe i standarde propisane Univerzalnom deklaracijom o ljudskim pravima, ugovorima i direktivama Evropske unije i druge međunarodnopravne standarde u oblasti zaštite ljudskih prava, postulate Ustava Republike Srbije i antidiskriminacione zakonske norme;


Znajući da seksualna orijentacija i rodni identitet ne smeju biti osnov za diskriminaciju i bilo koji vid isključivanja;


Verujući da je neophodno postići društveni konsenzus i podstaći sve građane i građanke, organizacije, grupe i institucije na poštovanje i aktivno zagovaranje poštovanja ljudskih prava;


Smatrajući da bi se punim uključivanjem građana i građanki u procese donošenja odluka o načinima unapređenja položaja osoba drugačije seksualne orijentacije i/ili rodnog identiteta steklo veće poverenje u institucije sistema i stvorili uslovi za aktivnije učešće osoba drugačije seksualne orijenatcije i/ili rodnog identiteta u političkom životu;


U cilju uspostavljanja načela unapređenja položaja osoba drugačije seksualne orijentacije i/ili rodnog identiteta kao neophodnog uslova za demokratski razvoj društva, podržavamo


Deklaraciju o unapredjenju položaja osoba
drugačije seksualne orijentacije i/ili rodnog identiteta


Kojom zahtevamo da se političari i političarke i javni funkcioneri i funkcionerke u Srbiji obavežu da će aktivno raditi na:


  • Unapređenju normativnog i regulatornog okvira u cilju sprečavanja diskriminacije, nasilja, pozivanja na nasilje, zločina iz mržnje i govora mržnje;

  • Kreiranju i primeni politika i mera u cilju promocije nenasilja, tolerancije i poštovanja, bez obzira na seksualnu orijentaciju i/ili rodni identitet;

  • Kontinuiranoj saradnji sa organizacijama civilnog društva i uključivanju civilnog društva i građana/ki u procese donošenja odluka i kreiranje politika;

  • Unapređenju kapaciteta institucija za adekvatnu primenu antidiskriminacionog zakonodavstva;

  • Povećanju informisanosti predstavnika/ca institucija i građana/ki o međunarodnim standardima u vezi sa poštovanjem prava osoba drugačije seksualne orijentacije i/ili rodnog identiteta;

  • Promociji nenasilja, tolerancije i poštovanja bez obzira na seksualnu orijentaciju i/ili rodni identitet;


Verujemo da će poštovanje ove Deklaracije doprineti unapređenju položaja osoba drugačije seksualne orijentacije i/ili rodnog identiteta.

UKOLIKO STE SAGLASNI SA DEKLARACIJOM, možete je potpisati na sledećem linku platforma. LABRIS vam, kao i uvek, stoji na raspolaganju ukoliko su potrebna dodatna pojašnjenja.

us aid isc
Ova publikacija/brošura/veb-sajt nastala je uz finansijsku pomoć Američke agencije za medjunarodni razvoj (USAID) preko Instituta za održive zajednice (ISC).
Izneti stavovi predstavljaju isključivo stavove autora i nužno ne predstavljaju stavove ISC-a, USAID-a ili Vlade SAD-a.